Vítam Vás na stránke prekladateľky, ktorá poskytuje preklady dokumentov na úradné aj bežné účely z a do anglického jazyka v oblasti právnych prekladov.

Prekladateľka je zapísaná v zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 971126. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti má uzatvorené so spoločnosťou Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Výkon činnosti prekladateľa s tzv. „okrúhlou pečiatkou“ je upravený zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorý okrem iného ustanovuje, že každý dokument určený na úradné účely sa prekladá a registruje ako samostatný prekladateľský úkon.

Prekladateľka zároveň poskytuje prekladateľské služby pri bežných prekladoch na základe živnostenského oprávnenia v rovnakom štandarde ako pri úradných prekladoch.

Prekladateľ je povinný vykonať každý preklad riadne, v určenej lehote, účelne, hospodárne a nestranne.

t1 english